Referat af generalforsamlingen 29. april 2021

Generalforsamling i Danske Tegneserieskabere
29. april 2021 kl. 19.00

Afholdt via Zoom.

1. Ingo Milton blev valgt til ordstyrer. Frank Madsen blev valgt til referent.

2. Formandens beretning v/ Sussi Bech:

Corona havde helt naturligt sat sit præg på foreningen, men alligevel havde vi gennemført en del aktiviteter:

 • Da Danmark blev lukket ned, oprettede vi på foreningens hjemmeside en side, hvor man løbende kunne holde sig a jour om kompensationsordningerne for selvstændige, udsættelse af momsfrister og betaling af skat, den midlertidige kunststøtteordning, udvidet ret til sygedagpenge for selvstændige og henstand på lån for erhvervskunder.
 • Vi gennemførte vores Foreign Rights fremstød i Angoulême digitalt med PDF-katalog, e-mails og deltagelse i Angoulême-festivalens rettighedsportal.
 • Arbejdet i VISDA fortsatte, og senest har Danske Tegneserieskabere besluttet at oprette en fond, der i 2021 og 2022 skal udbetale næsten 2 mio. i arbejdslegater til danske tegneserieskabere.
 • Uddelingen af årets Claus Deleuran Prisen blev gennemført som en online begivenhed live på Facebook, hvor Thomas Schrøder var konferencier og Ingo Milton teknisk tovholder.
 • Foreningen havde afgivet et 3 siders høringssvar til Kulturministeriet vedr. forslaget til implementering af EU’s direktiv om ophavsret (Ophavsretsdirektivet). Vores svar var en præcisering af tegneserieskabernes holdning til problemerne med frikøb ved rettighedsoverdragelse i forlagskontrakter.
 •  I løbet af året er der blevet afholdt 3 bestyrelsesmøder, men langt de fleste mindre sager er løbende blevet ordnet via bestyrelsens mailingliste.

Formandens beretning blev godkendt.

3. Status på EU-ophavsretsdirektivet v/ Ingo Milton:

Danske Tegneserieskabere følger Kulturministeriets arbejde med implementeringen af EU’s direktiv om ophavsret (Ophavsretsdirektivet) tæt. Direktivet blev vedtaget i EU i 2017 og skulle derfor have været omsat til dansk lov i 2020, men implementeringen er blevet udsat p.gr.a. corona.

Direktivet indeholder 6 artikler (Kunstnerpakken) af særlig interesse for os:

 • Krav om rimeligt vederlag.
 • Krav om gennemsigtighed.
 • Aftaler om kollektiv overenskomst respekteres.
 • Twistbilæggelsesprocedure skal indføres.
 • Krav om tilbagekaldelsesret.
 • Fremover vil bestemmelser i aftaler, der forhindrer overholdelse af ovenstående, ikke kunne håndhæves.

(Mere info her)

Det endelige lovforslag kommer i høring til efteråret.

4. Angoulême 2020 v/ Frank Madsen:

På sidste års generalforsamling blev det besluttet, at Danske Tegneserieskabere igen i 2021 skulle have en stand i Rights and Licensing pavillionen i Angoulême og at Frank Madsen, Thomas Schrøder og Tatiana Goldberg igen skulle sendes af sted for at præsentere danske tegneserier for udenlandske forlag. En stand på Børnebogsmessen i Bologna 2021 blev også nævnt som en mulighed. I september holdt vi gryden varm med en nyheds-email, der præsenterede nye titler udkommet i 2020, udsendt til vores kontaktliste på knap 300 tegneserieforlag og tegneserieredaktører over hele verden.

I november fik vi besked om, at Angoulême-festivalen var aflyst p.gr.a. corona. I stedet afvikles Angoulême Rights Market som en online-begivenhed, hvor alle forlag kan uploade deres katalog til festivalens onlineplatform for køb og salg af rettigheder, hvorefter man vil kunne kommunikere direkte og blade i hinandens kataloger. Platformen åbnede 27. januar og er åben frem til 27. juni.

Danske Tegneserieskabere har med medlemmernes hjælp produceret et digitalt 2021-katalog i PDF-format, der fylder 70 sider, og uploadet det til Angoulême-festivalens onlineplatform:
I modsætning til sidste år er serierne i 2021 delt op i 4 kategorier: Mainstream Comics (29 serier/89 titler), Graphic Novels (17 serier/18 titler), Family & Children (4 serier/5 titler) og Picture Books (2 serier/2 titler). I alt er 44 serieskabere repræsenteret med 114 titler.

Også en helt ny DANISH COMICS Foreign Rights webportal (www.dtsk.dk/rights) er blevet programmeret, og den åbnede 20. januar.

5. Oprettelse af Danske Tegneserieskaberes Fond:

Ingo Milton fremlagde planerne (udsendt som bilag sammen med indkaldelsen til generalforsamling) for den nye fond, der i 2021 og 2022 skal uddele arbejdslegater til danske tegneserieskabere. Fonden blev godkendt og det samme blev bestyrelsens forslag til jurymedlemmer: Ingo Milton, Angelica Inigo, Stine Spedsbjerg og Karoline Stjernfelt. Det blev besluttet, at ansøgningsfristen i år skulle være 1. september 2021.

6. Mulighed for rejselegater 2021-2022:

I lyset af foreningens gode økonomi blev det besluttet af afsætte midler til genoptagelse af rejser for tegneserieskabere til udvalgte tegneseriefestivaler fra og med 2022. Festivalerne i Angoulême, Erlangen og Toronto (TCAF) blev nævnt som muligheder, bestyrelsen vil kigge på. Også Foreign Rights arbejdet i Angoulême og Bologna skal fortsætte, når corona forhåbentlig er et overstået kapitel i 2022.

7. Claus Deleuran Prisen:
Uddelingen af prisen skal ske i oktober og skal i år være en fysisk event. Thomas Schrøder står for at udarbejde en vejledende liste over udgivne værker i 2020, der kan nomineres til prisen. Stemmeseddel vil blive udsendt til medlemmerne.

8. Regnskab v/ Ingo Milton:
Ingo Milton gennemgik årets regnskaber for foreningen og foreningens VISDA-konto (udsendt som bilag sammen med indkaldelsen til generalforsamling). Begge blev godkendt.

9. Budgetforslag for 2021 v/ Ingo Milton:
Ingo Milton gennemgik budgetforslaget for 2021, som blev godkendt.

10. Vedtægtsændring:
Den foreslåede ændring af foreningens optagelseskriterier blev vedtaget:

“Foreningen optager medlemmer i to kategorier: ordinær og associeret.

Man kan blive optaget som ordinært medlem på tre måder:
1. Hvis man får udbetalt bibliotekspenge for en tegneserie, man har været forfatter, tegner eller farvelægger på.
2. Hvis man på fast honorar bidrager som forfatter, tegner eller farvelægger til en løbende tegneserie i dagblad /
ugeblad / magasin.
3. Hvis man gennem mindst et år har publiceret en tegneserie løbende på internettet, som de seneste
12 måneder har genereret direkte eller afledte indtægter (fra abonnementer, bannerannoncer, postkort,
merchandise osv.) på minimum 20.000 kr.

Man kan blive optaget som associeret medlem på tre måder:
1. Hvis man har taget en afsluttet uddannelse på en anerkendt tegneserieskole (Malmø, Viborg o.l.)
2. Hvis man bliver anbefalet af to ordinære medlemmer.
3. Hvis man kan fremvise et portfolio af offentliggjorte tegneserier på i alt 30 sider.

I tvivlstilfælde træffer bestyrelsen den endelige afgørelse om medlemsskab.”

11. Valg til bestyrelsen:

Bestyrelsen består efter generalforsamlingen af:

Sussi Bech
Ingo Milton
Frank Bruun Madsen
Tatiana Goldberg
Freddy Milton
Thomas Schrøder
Angelica Inigo
Martin Flink (suppleant)
Karsten Mungo Madsen (suppleant)

12. Eventuelt:

Morten Dürr gjorde opmærksom på, at biblioteksafgiften fra og med 2022 skal fordeles, så vægtningen mellem fysiske og digitale udlån fremover afspejler antallet af fysiske og digitale udlån på bibliotekerne. Der skal ske en evaluering efter en overgangsperiode på 4 år, hvor den digitale andel gradvist er blevet hævet til 8% af den samlede biblioteksafgift.

Det blev besluttet, at bestyrelsen bestyrelsen retter henvendelse til Kulturministeriet og beder om, at den fremtidige fordeling af biblioteksafgiften mellem digitale og analoge bøger bliver beregnet på baggrund af udlånet i et normalt år, f.eks. 2019, i stedet for coronaår som 2020 eller 2021, hvor det digitale udlån har været kunstigt højt.

Morten Dürr gjorde også opmærksom på, at der ofte var fejl i biblioteksafgiftens titelliste, når det gjaldt sidetal for billedbøger og tegneserier i EPUB3 fixed format. Især hvis disse digitalt er udgivet som hele opslag i stedet for enkeltsider, er det opførte sidetal ofte kun det halve af den trykte bog, selv om det fremgår af reglerne, at sådanne bøgers sidetal skal opgøres som den trykte udgaves. Foreningen vil skrive ud til alle medlemmerne og bede dem tjekke deres titellister og anke til Slots- og Kulturstyrelsen, hvis der er fejl i sidetallene. Medlemmerne bedes melde tilbage til foreningen, hvis anken afslås – så vil Danske Tegneserieskabere rette henvendelse til Slots- og Kulturstyrelsen om, at reglerne administreres forkert.

Herefter takkede ordstyreren for god ro og orden.