Momsloven: Skatteministeren åbner for momsfritagelse af kunstnere – måske

Samrådet for Ophavsret beder Regeringen og Skatteminister Morten Bødskov om ikke at indføre ekstra skat på kulturprodukter. Pressefoto fra Skatteministeriet.
Skatteminister Morten Bødskov. Pressefoto fra Skatteministeriet.

17. september sendte Skatteministeriet et udkast til lovforslag om ændring af momsloven og forskellige andre love i høring. Vedtaget i uændret form ville lovforslaget få vidtrækkende konsekvenser for det danske kulturliv ved at pålægge moms på al kunstnerisk virksomhed.

Danske Tegneserieskabere sendte derfor i lighed med en række andre organisationer høringssvar til Skatteministeriet, der påpegede problemerne.

Skatteministeriets svar på organisationernes høringssvar ligger her. Ministeriets svar til Danske Tegneserieskabere står på side 79-80.

Har lyttet til kritikken

Foto: Folketinget. Fotograf: Steen Brogaard.
Foto: Folketinget. Fotograf: Steen Brogaard.

Lovforslaget har nu været i 1. behandling i Folketinget den 11. januar 2022, og Skatteministeriet og Regeringen gav udtryk for, at man havde lyttet til kritikken.

Under 1. behandlingen fremførte ordfører Troels Ravn (S) således:

“Derfor er det oprindelige lovforslag blevet ændret, så momspligten ikke ligger hos kunstnere og forfattere, men i stedet lægges den på licenserne, når andre end kunstnerne giver den. Det vil f.eks. sige forvaltningsorganisationer som Copydan, Gramex eller Koda.”

Bødskov: “Momsfriheden opretholdes for kunstnerne selv”

Skatteminister Morten Bødskov (S) uddybede:

“Der har (…) i forbindelse med høringen af lovforslaget været en del spørgsmål her til forslaget, og i forlængelse heraf er forslaget (…) så blevet ændret, og det er vigtigt, så forfattere og kunstnere ikke bliver momspligtige, når de selv giver tilladelse til at anvende deres produkter. (…) At momsfriheden kan opretholdes for kunstnerne selv, skyldes, at Danmark anvender en mulighed i EU-reglerne for at momsfritage forfattere og kunstnere, herunder udøvende kunstnere. Men den her særlige momsfritagelse er personlig og kan derfor ikke anvendes af andre end forfattere og kunstnere. Det har den konsekvens, at der skal lægges moms på licenserne, når andre end kunsterne giver den.

Det er vigtigt for regeringen, at kunsterne med lovforslaget ikke oplever administrativt bøvl og får unødige omkostninger forbundet med momspligten på licenser til anvendelse af ophavsrettigheder, og det er der med det ændrede lovforslag fundet en løsning på. Samtidig er det vigtigt at understrege, at kunstnerne jo altså også generelt er tilgodeset i de danske momsregler, hvor kunstneriske ydelser og salg af kunstgenstande i vidt omfang er omfattet af særregler i momsloven, som betyder, at der enten ikke betales moms eller kun betales meget lidt moms, og de her særregler vil selvfølgelig fortsat gælde. Det vil f.eks. sige, at (…) forfattere fortsat momsfrit vil kunne holde foredrag og oplæsninger m.v. Med hensyn til salg af kunstværker er det jo sådan, at en kunstner ikke skal momsregistreres, hvis salget er under 300.000 kr. årligt, og overstiger salget det her beløb, skal der kun betales moms af 20 pct. af salgsprisen (…)”

Fortsat usikkerhed om konsekvenserne

Ifølge Regeringen kommer der altså moms på kunst, men først når den sælges af andre end kunstnerne, der ifølge Skatteministeren stadig kan sælge momsfrit som hidtil.

Den konkrete udmøntning af momsfritagelsen for kunstnerne kan aflæses i Lovforslag nr. L 106: Forslag til Lov om ændring af momsloven fremsat den 22. december 2021 af skatteministeren:

3. § 13, stk. 1 nr. 7, affattes således:
»7) Ydelser leveret af forfattere og kunstnere, herunder udøvende kunstnere, i forbindelse med forfattervirksomhed eller kunstnerisk aktivitet. Fritagelsen omfatter dog ikke overdragelse af ophavsrettigheder samt patenter, varemærker og lignende rettigheder og meddelelse af licenser vedrørende patenter, varemærker og lignende rettigheder.«

Skepsis i Dansk Forfatterforening

Dansk Forfatterforening udtrykte 22. december stærk bekymring over, at lovforslagets fritagelse af forfattervirksomhed vil vise sig utilstrækkelig:

“Eftersom forfattervirksomhed, herunder oversættelse og illustration, i al væsentligt er overdragelse af ophavsret, er der reelt ikke tale om nogen fritagelse. Det er dobbelt tragisk, at politikerne har haft gode intentioner om at fritage kunstnere og forfattere fra momspligten, men blot er så totalt uvidende om, hvordan bogmarkedet fungerer, og så grotesk fejlinformeret af skatteministeriet, at deres velmenende revidering af lovforslaget opnår det stik modsatte resultat,” skrev foreningens formand Morten Visby således på Dansk Forfatterforenings hjemmeside.

Den 3. januar uddybede Visby i en ny kommentar, at “i forhold til vores umiddelbare reaktion før jul er det selvfølgelig positivt, at lovforslaget i den grad er åbent for fortolkning (…) men selve uklarheden er også er problem i sig selv. Den enkelte forfatter, illustrator eller oversætter må simpelthen vide, hvilke overdragelser af ophavsret der er momspligtige, og hvilke der er fritagne. Og det nytter ikke noget, hvis det er forskelligt fra værk til værk, fra forlagsaftale til forlagsaftale. Der er huller nok i kludetæppet, som det er.
Som lovforslaget ser ud nu, er der ikke noget klart svar på disse spørgsmål. Det er uacceptabelt og må afklares. Lobbyarbejdet fortsætter.”

Efter 1. behandlingen har Skatteudvalget 14. januar bedt Skatteminister Morten Bødskov præcisere, hvordan det skal forstås og hvornår, der foreligger hel/fuld overdragelse af rettigheder.

Det er således stadig et åbent spørgsmål, om forfatternes royalty vil blive friholdt eller ej.

I bemærkningerne til lovforslaget er punktet uddybet således:

“Det foreslåede 1. pkt. i nr. 7 betyder, at det i overensstemmelse med direktivet gøres klart, at momsfritagelsen er personlig og alene gælder for ydelser leveret af forfatterne og kunstnerne, herunder udøvende kunstnere. Den foreslåede ordlyd medfører ikke en ændring af gældende regler og praksis vedrørende den kreds af personer (forfattere og kunstnere, herunder udøvende kunstnere), der er omfattet af fritagelsen. Momsfritagelsen omfatter også forfatteren og kunstneren, herunder den udøvende kunstner, i selskabsform. Det bemærkes i den forbindelse, at momsfritagelsens sigte er at fritage den konkrete aktivitet, der tilvejebringes som følge af en intellektuel præstation, f.eks. at komponere et stykke musik eller skrive en tekst eller bog. Den intellektuelle præstation omfatter derimod ikke arbejde af mere teknisk karakter. F.eks. anses litterære oversættelser som omfattet af momsfritagelsen, men oversættelse af teknisk og kommercielt materiale anses for momspligtig translatørvirksomhed.”

Kan påvirke efterspørgslen på dansk indhold

Hos Gramex kvitterer man for den fortsatte momsfritagelse af danske kunstnere, men tilføjer:

“Desværre indebærer lovforslaget stadig, at der tillægges moms på rettighedsvederlagene fra brugerne. I Gramex er det dét led af betalinger fra kunderne til Gramex for offentlig brug af musikken.

Så selvom kunstnerne ikke bliver tillagt moms, kan ændringen af momsloven stadig påvirke efterspørgslen på dansk indhold og dermed ramme alle de aktører, der producerer indhold, og derigennem rettighedsøkonomien og kulturlivet i Danmark.”

Danske Tegneserieskabere følger fortsat forslagets vej gennem Folketinget og vil løbende orientere vore medlemmer om evt. konsekvenser via vores nyhedsbrev og foreningens hjemmeside.