Danske Tegneserieskaberes høringssvar i momssagen

Samrådet for Ophavsret beder Regeringen og Skatteminister Morten Bødskov om ikke at indføre ekstra skat på kulturprodukter. Pressefoto fra Skatteministeriet.
Skatteminister Morten Bødskov. Pressefoto fra Skatteministeriet.

Skatteministeriet sendte 17. september et udkast til lovforslag om ændring af momsloven og forskellige andre love (SKM: 695254) i høring til en lang række organisationer.

SKAT skriver i følgebrevet:

“Lovforslaget indeholder en rækker ændringer og justeringer af momsreglerne og forskellige andre love. Skatteministeriet skal anmode om eventuelle bemærkninger til lovforslaget senest fredag den 15. oktober 2021.”

Lovforslag vil få vidtrækkende konsekvenser for det danske kulturliv ved at pålægge moms på al kunstnerisk virksomhed.

Danske Tegneserieskabere har i lighed med en række andre organisationer sendt et høringssvar til Skatteministeriet.

 

Skatteministeriet
Nicolai Eigtveds Gade 28
DK 1402 – København K

København, 14. oktober 2021

Høringssvar om ændring af momsloven, j.nr. 2021-2113: Moms på ophavsretsvederlag, jf. lovforslagets § 1, nr. 4

Til Skatteministeriet,

Idet vi kvitterer for Skatteministeriets høringsbrev af 17. september 2021, fremsender vi hermed høringssvar på de danske tegneserieskaberes vegne.

SKAT ønsker at ændre gældende praksis og fjerne momsfritagelsen for alle kunstnere, som individuelt sælger en specifik ikke-eksklusiv licens til en virksomhed. Dette ønske er dog ikke udtryk for et uomgængeligt krav fra EU, da denne momsfritagelse (momsloven § 13, stk. 7) var i kraft før indførelsen af momsdirektivet og derfor er omfattet af en såkaldt “stand still”, hvorved Danmark ikke er pålagt at ændre momslovgivningen og den eksisterende praksis på dette punkt.

Danske Tegneserieskabere opfordrer derfor til, at man fortsætter del af den gældende praksis og beholder momsfritagelsen for kunstnere, som individuelt sælger en specifik ikke-eksklusiv licens til en virksomhed. Det gør vi af følgende grunde:

I lovforslaget side 35, pkt 3.1, angives at merprovenuet til SKAT på ca. 200 mio. hovedsagelig vil komme fra salg af private tv-abonnements-pakker (ikke public service medier). Der er her tale om relativt få, men store udbydere med mange slutbrugere.

Der kommer ikke noget merprovenu til SKAT ved at indføre moms på kunstneres individuelle salg af licenser til momsregistrerede producenter. Man forlænger blot momskæden bagud, men da mellemliggende led afløfter afgiften, øger det ikke afgiften på slutbrugeren og dermed slutprovenuet til SKAT. Men ændringen vil alligevel berøre tusindvis af transaktioner vedr. tusindvis af personer/kunstnere hvert år.

Det forekommer helt formålsløst – og stik imod lovforslagets erklærede mål om at lette de administrative byrder for danske virksomheder – at påføre disse tusindvis af rettighedshavere/ kunstnere nye, årlige udgifter til administration og revisorhjælp, når det ikke medfører et øget provenu til SKAT.

I lovforslagets pkt 4.1 anføres, at forslaget i nogle tilfælde kan komme kunstnerne til gode fordi de efter den tvungne momsregistrering vil kunne fradrage moms ved køb af udstyr. Hertil er kun at sige, at de kunstnere som finder, at er en fordel at lade sig momsregistrere, allerede har gjort det.

Lovpligten gennem den bebudede lovændring kan derfor kun ses som en byrde. Indførelse af moms på ophavsretsvederlag vil for mange kunstnere betyde, at de må indhente bistand fra revisorer til at håndtere momsregnskab m.v. Billedkunstnere har en meget lav gennemsnitsindtægt sammenlignet med andre grupper i samfundet; en sådan ekstraudgift til administration af moms vil belaste kunstnernes økonomi betydeligt.

Hvis SKAT ikke finder disse grunde tungtvejende nok og fortsat ønsker at ophæve momsfritagelsen for kunstnere, som individuelt sælger en specifik ikke-eksklusiv licens til en virksomhed, foreslår Danske Tegneserieskabere, at registreringsgrænsen flyttes fra 50.000 kr. til 300.000 kr. for så vidt angår ophavsretsvederlag, inspireret af bestemmelserne i momslovens § 48, stk. 2, nr. 2, der drejer sig om kunstneres salg af fysiske kunstgenstande. En lignende højere bundgrænse for ophavsretsvederlag vil kunne nedsætte behovet for momsregistrering af de mindste og mest sårbare kunstnerøkonomier og dermed lette de mange problemer i væsentlig grad.

Med venlig hilsen,

DANSKE TEGNESERIESKABERE
Sussi Bech
Ingo Milton

 

Høringssvar fra andre organisationer

Samrådet for Ophavsret, hvor Danske Tegneserieskabere er medlem, har også sendt et høringssvar på vegne af de 37 medlemsorganisationer. Det samme har Danske Forlag – læs deres høringssvar her.

Indslag om sagen i P1

Kulturen på P1 bragte 21. oktober et fint indslag om problematikken, hvor man spurgte en advokat og repræsentanter fra KODA, Danske Mediedistributører og Dansk Forfatterforening, hvad konsekvenserne ville blive for kunstnerne og slutbrugerne. Du kan høre indslaget her (1:33.30 inde i indslaget).