Nyt koranlovsforslag stadig problematisk

UTILBØRLIGHEDENS PULTERKAMMER Justitsminister Peter Hummelgaard (S) har bedt over 100 trossamfund fremsende høringssvar vedr. den nye lov om utilbørlig behandling af religiøse genstande.
UTILBØRLIGHEDENS PULTERKAMMER Justitsminister Peter Hummelgaard (S) har bedt over 100 trossamfund fremsende høringssvar vedr. den nye lov om utilbørlig behandling af religiøse genstande. Tegning: Sussi Bech.

Kun skrifter, ingen genstande

Med det nye folketingsår bortfaldt det tidligere lovforslag om “utilbørlig behandling af religiøse genstande”, som en lang række organisationer havde kritiseret.

I stedet fremsatte justitsminister Peter Hummelgaard 27. oktober et revideret lovforslag om “utilbørlig behandlig af væsentlige religiøse skrifter”, som efter regeringens opfattelse imødekom det meste af kritikken.

Telefon fra ministeriet

Kulturministeriet ringede samme dag rundt til en række kunstnerorganisationer, heriblandt Danske Tegneserieskabere, for at sikre sig, at organisationerne var informeret om det nye lovforslag og ændringerne i forhold til det tidligere forslag.

Dansk Kunstnerråd meldte allerede samme dag ud, at det nye forslag imødekom rådets kritik:

Dansk Kunstnerråd er glad for, at regeringen har lyttet til høringssvar fra bl.a. kunst- og kulturlivet, og på den baggrund har revideret det lovforslag, der skal hindre koranafbrændinger.
”Lovforslaget balancer nu i langt højere grad behovet for at hindre koranafbrændinger og samtidigt sikre den kunstneriske ytringsfrihed,” siger Nis Rømer, forperson for Dansk Kunstnerråd.

Andre kritikere af det oprindelige lovforslag var mindre positive. Således skrev professor i retsfilosofi Jakob v. H. Holtermann i en kronik i dagbladet Information:

Regeringen har nu fremsat et revideret forslag om blasfemiforbud, som indeholder nogle mindre justeringer, der forventeligt blev præsenteret som store indrømmelser efter besindig lytten til kritik og høringssvar. Det skal vi ikke lade os dupere af, især ikke fordi Peter Hummelgaard hurtigt fik aflivet al spænding om en mulig generel undtagelse af kunsten: »Det vil stadig som udgangspunkt være strafbart at rive koranen i stykker på et rivejern, som den iranskfødte kunstner og debattør Firoozeh Bazrafkan har gjort,« fastslog justitsministeren.

Fælles svar fra Danske Tegneserieskabere og Danske Bladtegnere

Efter at have nærlæst det nye lovforslag, har Danske Tegneserieskabere og Danske Bladtegnere i fællesskab sendt justitsminister Peter Hummelgaard og kulturminister Jakob Engell-Schmidt et brev, hvor foreningerne kvitterer for de ændringer, der er sket i forhold til det første lovforslag, men hvor vi samtidig pointerer, at det nye lovforslag stadig er uklart formuleret, kan føre til selvcensur blandt kunstnerne og at straframmen på to år er alt for høj:

 

Kære Peter Hummelgaard og Jakob Engel-Schmidt,

Danske Tegneserieskabere og Danske Bladtegnere kvitterer for, at det nye forslag er mindre omfattende end det tidligere på en række punkter: Forbuddet mod utilbørlig behandling af ”religiøse genstande” er taget ud af lovforslaget, der nu udelukkende forbyder utilbørlig behandling af religiøse skrifter af ”væsentlig betydning” og kun skrifter fra anerkendte trossamfund. Billigelse og viderebringelse vil også være straffri, med mindre det sker i ledtog med de utilbørlige aktører. Endelig indeholder det nye forslag en præciseret, men dog stadig utilstrækkelig undtagelse for kunstneriske værker, ligesom loven – hvis den blive vedtaget – vil blive evalueret efter tre år.

Vore to organisationer anerkender således, at det reviderede lovforslag indeholder en række lempelser, men finder stadig hele ideen om at rulle ytringsfriheden i Danmark tilbage stærkt kritisabel.
Dels er lovforslaget fremsat p.gr.a. voldsmandens veto, dvs. for at please OIC og islamiske terrorister, dels er den adfærd, lovforslaget ønsker at regulere, allerede mulig at regulere v.h.a. eksisterende lovgivning, f.eks. straffelovens § 266B og Ordensbekendtgørelsen, hvilket lovforslagets kapitel 2, ”Gældende ret”, udmærket redegør for. Rasmus Paludan har således af Politiet været forhindret i at brænde koraner af på dansk jord siden starten af 2023, selvom han offentligt har ytret ønske herom. De øvrige afbrændinger foretaget af andre personer henover sommeren synes for en stor del direkte fremprovokeret af regeringens lovforslag og kunne ligeledes have været stoppet af politiet efter gældende regler.
Endelig begrundes lovforslaget med henvisning til PETs vurdering af trusselsniveauet, uagtet at denne har været uændret gennem en årrække.

Vi har, efter at have nærlæst lovforslaget, disse konkrete ankepunkter:

– Straframmen i det nye lovforslag er stadig to år, hvilket er alt for højt i.f.t. den gamle blasfemiparagraf, der havde en straframme for samme forseelse på blot fire måneder.

– Lovforslagets centrale passus er uklar: Hvornår er et religiøst skrift af ”væsentlig” betydning? Og hvornår fremstår en genstand som et skrift med væsentlig religiøs betydning? Kræver det er synlig titel eller religiøse symboler, eller er alene mørkt skind og generisk ornamentering i guldpræg nok? Risikoen for lemfældige skøn fra ordensmagtens side er til stede.
Det nævnes, at det skal være op til ”religionsvidenskabelig sagkundskab” – altså et religiøst råd, hvis sammensætning ikke er er nærmere beskrevet eller afgrænset – at vurdere, om et skrift er af væsentlig religiøs betydning og om kunstnere dermed kan idømmes 2 års fængsel for at behandle det ”utilbørligt”. Det er en vurdering, der bør foretages af demokratisk valgte politikere eller overlades til domstolene.

– Utilbørlig behandling af væsentlige religiøse skrifter i kunstneriske fremstillinger vil ifølge forslaget være tilladt, hvis det udgør en ”mindre del” af et kunstnerisk værk, dog uden at give et præcist mål herfor. Risikoen for selvcensur blandt danske kunstnere er derfor stadig tilstede.
Lovforslaget vil på afgørende vis begrænse danske kunstneres muligheder for gennem deres kunst at udøve nødvendig og rimelig kritik mod styrer og regimer, der anvender religionen til at undertrykke deres befolkning.

– I lovforslagets bemærkninger står der, at viderebringelse af andre personers utilbørlige behandling af væsentlige religiøse skrifter ikke kriminaliseres, men alene mediers og journalisters viderebringelse nævnes som eksempler. Det vil være velgørende, hvis bemærkningerne præciserer, at denne ret til viderebringelse gælder alle borgere.

Danske Tegneserieskabere og Danske Bladtegnere opfordrer derfor stadig til, at regeringen opgiver lovforslaget og begrænsningen af den danske ytringsfrihed.

Med venlig hilsen,

SUSSI BECH
Formand, Danske Tegneserieskabere

ERIK PETRI
Formand, Danske Bladtegnere