Ophavsretspakke II: Tilbagemelding til Kulturministeriet

Danske Tegneserieskaberes tilbagemelding til Kulturministeriet

Danske Tegneserieskabere deltog 29. november i Kulturministeriets workshop-arrangement vedr. implementeringen af EU’s direktiv om ophavsret (Ophavsretsdirektivet) og direktiv om regulering af broadcasting (SatCab II). Samlet kaldet Ophavsretspakke II. Direktiverne skal omsættes til dansk lov, og lovudkastet forventes i høring til maj næste år.

Formålet med Ophavsretspakke II er fra EU’s side at harmonisere ophavsretten i EU i lyset af den digitale fremmarch og øget grænseoverskridende anvendelse. Man vil sikre en retfærdig og velfungerede markedsplads for ophavsretsbeskyttet indhold og en bedre magtbalance mellem ophavsmænd og f.eks. forlag, filmselskaber, onlinetjenester som YouTube osv.

Det kan virke som meget tørt stof, men loven vil have afgørende betydning for især nye og unge tegneserieskaberes mulighed for at leve af deres kunst i årtier fremover. Derfor er det vigtigt at være med i arbejdet nu.

Gennemsigtighed og bestseller-klausul

Workshoppen blev gennemført i grupper, der var sammensat af repræsentanter for alle høringsberettigede organisationer. Fra Danske Tegneserieskabere deltog formand Sussi Bech og VISDA-repræsentant Ingo Milton. Kulturministeriets spørgsmål til grupperne koncentrerede sig om Ophavsretsdirektivets kapitel 3, artikel 18 til 23, der bl.a. rummer krav om passende og forholdsmæssigt vederlag (art. 18), indførelse af gennemsigtighedforpligtelse (art. 19), aftalejusteringsordning (“bestseller-klausul”, art. 20) og tilbagekaldelsesret (art. 22).

Link: EU’s direktiv om ophavsret

Efter workshoppen bad Kulutministeriet organisationerne sende deres noter til de spørgsmål, der var behandlet under workshoppen, hvilket Danske Tegneserieskabere gjorde 8. december.

Nedenfor er spørgsmålene til grupperne fra Kulturministeriet. Medlemmer af Danske Tegneserieskabere vil blive nærmere orienteret på generalforsamlingen i begyndelsen af det nye år.

Spørgsmål 1

a) Kan der ifølge gruppen angives pejlemærker for vurdering eller bestemmelse af et passende og forholdsmæssigt vederlag?

b) Er der øvrige forhold ved denne bestemmelse (både artikel 18 og dertilhørende præambelbetragtninger), som gruppen har bemærkninger til?

Spørgsmål 2

Iht. præambelbetragtning nr. 73 kan et engangsbeløb udgøre et rimeligt vederlag, men det bør ifølge præambelbetragtning ikke være reglen.

b) Er der øvrige forhold ved denne bestemmelse (både artikel 18 og dertilhørende præambelbetragtninger), som gruppen har bemærkninger til?

Spørgsmål 3

Iht. art. 19, skal ophavsmænd og udøvende kunstnere modtage oplysninger om udnyttelsen af deres værker og fremførelser. KUM ønsker i den forbindelse gruppens input til:

a) Er det muligt at konkretisere de opdaterede, relevante og omfattende oplysninger? Særligt når henses til, at det iht. bestemmelsen skal være sektorafhængigt?

b) Er der øvrige forhold ved denne bestemmelse, som gruppen har bemærkninger til?

Spørgsmål 4

a) Iht. art. 19, stk. 2, har medlemsstaterne mulighed for at fastsætte, at enhver anmodning til underlicenstagere i henhold til første afsnit skal ske direkte eller indirekte gennem ophavsmandens eller den udøvende kunstners aftalepartner. Bør anmodning efter gruppens vurdering ske gennem aftaleparteneren eller direkte? Begrund.

Spørgsmål 5

Iht. art. 19, stk. 3-5, er der en række valgmuligheder for medlemsstaterne (fremhævet med fed i kolonnen til venstre).

a) Er der for så vidt angår de forskellige punkter under stk. 3-5 tale om mulighed(er), der efter gruppens vurdering skal benyttes i dansk lovgivning? Begrund.

Spørgsmål 6

Iht. art. 20, stk. 1, skal medlemsstaterne fastsætte, at ophavsmænd og udøvende kunstnere har ret til at kræve yderligere, passende og rimeligt vederlag, hvis det oprindeligt aftalte vederlag viser sig at være uforholdsmæssigt lavt sammenlignet med alle de efterfølgende relevante indtægter som følge af udnyttelsen af værkerne eller opførelserne.

a) Gruppens bedes drøfte, hvornår et vederlag er uforholdsmæssigt lavt?

b) Er der øvrige forhold ved denne bestemmelse, som gruppen har bemærkninger til?

Spørgsmål 7

Iht. art. 22, stk. 1, skal medlemsstaterne sikre, at en ophavsmand eller en udøvende kunstner helt eller delvist kan tilbagekalde licensen eller overdragelsen af rettigheder, såfremt værket eller de andre beskyttede frembringelser ikke udnyttes.

a) Under henvisning til art. 22, stk. 2, bedes gruppen drøfte, om der i dansk ret skal indføres særlige bestemmelser?

b) Hvilke særlige bestemmelser kan der være tale om?