Høringssvar til ændring af ophavsretsloven (Marrakeshdirektivet)

Marrakesh-direktivet

Høringssvar vedr Marrakesh-direktivetDanske Tegneserieskabere har 20. marts udarbejdet et høringssvar til ændring af ophavsretsloven vedr. læsehandicappedes adgang til litteratur (gennemførelse af Marrakeshdirektivet mv.).

I vores svar til Kulturministeriet bakker vi op om Marrakesh-traktatens formål om at sikre ligestilling for læsehandicappede, men vi opponerer mod, at ændringen lægger op til, at anvendelsen af vores værker sker tvangsmæssigt og uden fuld økonomisk kompensation til rettighedshaverne og må på det kraftigste protestere mod den form for ekspropriation, lovforslaget i dets nuværende udformning er udtryk for. Rettighedshaverne har kun deres kunst at lave af. Det er vort indtryk, at de ansatte i de offentlige institutioner og nonprofitorganisationer, der omtales i loven, alle vil oppebære normal løn under fremstillingen af de i lovforslaget nævnte hjælpemidler baseret på rettighedshavernes værker, og vi ser derfor ingen grund til, at rettighedshaverne som de eneste i processen skal arbejde gratis. Det er hverken rimeligt eller fair.

Desuden må vi gøre opmærksom på, at målgruppen for hjælpemidler er vokset ganske betydeligt, efter at læsehandicappede er blevet inkluderet i gruppen af personer, der skal modtage gratis hjælpemidler: Fra omkring 1% af befolkningen til potentielt over 10% alt efter myndighedernes definition. Vi anerkender vigtigheden af at forsyne disse personer med litteratur i tilgængelige formater, men vi må forlange, at der betales herfor i henhold til de aftaler, vore medlemmer har indgået med deres respektive forlag. Ellers vil det i sidste ende betyde, at grundlaget for frembringelse af nye litterære værker undermineres til skade for kunstnerne og læsere med og uden syns- og læsehandikap.

Kompensation til ophavsmændene

Selv om EU altså som udgangspunkt havde foreslået, at der ikke skulle ydes kompensation til ophavsmændene, når deres værker blev anvendt, betød presset fra organisationerne, at der i den endelige lov blev indføjet en paragraf om kompensation:

§ 17 d. Anvender en bemyndiget enhed, der er etableret i Danmark, § 17 c, stk. 2, har ophavsmanden krav på kompensation, jf. dog stk. 2. 1. pkt. finder ikke anvendelse, hvis skaden for en ophavsmand er minimal.
Stk. 2. Der skal ikke betales kompensation, når en bemyndiget enhed, der er etableret i Danmark, fremstiller, overfører, stiller til rådighed, spreder eller udlåner et tilgængeligt format i punktskrift eller andre formater, der normalt kun anvendes af personer med syns- eller læsehandicap.
Stk. 3. Opnås der ikke enighed om kompensation efter stk. 1, kan hver af parterne forelægge spørgsmålet for Ophavsretslicensnævnet, jf. § 47.

Mere læsning om emnet: